"We gebruiken ons sociaal engagement  om maatschappelijke winst te creëren met de SDG's als leidraad!"


Uitgebreid memorandum “Mijn stad, mijn buurt, mijn thuis”


Urgenda voor Halle 2018-2024

BUURTGERICHT DENKEN EN WERKEN


De buurt is voor beweging.net Halle de grootste bekommernis, en in het bijzonder dan de zorg dat het buurtgevoel tussen buren blijft bestaan. Die zorg uit zich op verschillende vlakken, en kan op verschillende manieren begrepen worden. In ieder facet van onze Urgenda en dit uitgebreid memorandum proberen we dan ook de link te leggen met het buurtgericht denken en werken.


 • Premies van buurtfeesten verhogen;
 • Toegankelijke en goed onderhouden stoepen;
 • Lokale verenigingen ondersteunen (via logistiek en extra subsidies; het gratis aanbieden van lokalen);
 • De verdere uitbouw van ontmoetingsruimten voor zowel jongeren als senioren;
 • Kinderopvang in eigen buurt;
 • Schepen van samenhorigheid moet ervoor zorgen dat de sociale samenhang in de wijken verzekerd wordt;
 • Kindvriendelijke (speel)ruimte voorzien met aandacht voor extra groene ruimte;
 • Scholen betrekken bij de leefbaarheid van de wijk;
 • Extra jeugdopbouwwerkers in de wijken waar nodig.

 

1/ WERK IN EIGEN STREEK


Het beste medicijn tegen armoede is een waardige job… maar deze moet dan ook voorhanden zijn, liefst in eigen streek of met uitbreiding in Brussel! Beweging.net streeft naar de volgende concrete aanbevelingen:

 • Blijven inzetten op projecten omtrent (jeugd)werkloosheid;
 • Zo weinig mogelijk opdrachten uitbesteden (uitvoering door stadspersoneel);
 • TWE-projecten gebruiken om jongeren naar werk toe te leiden;
 • Creëren van nieuwe arbeidsplaatsen;
 • Laaggeschoolden begeleiden in de zoektocht naar werk (o.a. door het versterken van hun kennis in verband met het gebruik van het openbaar vervoer, stratenplannen, uurroosters, lezen);
 • Erover waken dat de vacatures die worden uitgeschreven door stad Halle zelf, geen complexere vereisten inhouden dan de concrete invulling van de taak.

 

2/ AANTREKKELIJK HALLE


Een aantrekkelijk Halle wordt mee waargemaakt door gezellige buurten. Er moet een goed evenwicht gevonden worden voor Halle als culturele, sportieve en onderwijs regiohoofdstad. Ook hier pleiten we voor het versterken van het verenigingsleven.


 • Halle moet een aantrekkelijke stad blijven. Dit kan door evenementen te organiseren, horeca te stimuleren, extra terrassen te voorzien….
 • Oog hebben voor de ruimtelijke ordening van het stadscentrum, pleinen sfeervol inkleden;
 • Oog hebben voor de sport- en cultuurverenigingen;
 • De leegstand in stad Halle aanpakken;
 • Het wonen boven winkels verder promoten; het actief promoten van alternatieve vormen van winkelen: pop-ups, pr-acties met incentives;
 • Jongere gezinnen in het centrum krijgen;
 • Huursubsidie voor starters middenstand (na projectcontrole);
 • Het onveiligheidsgevoel aanpakken (o.a. door het inzetten van straathoekwerkers, betere verlichting op straat, …);
 • Ambitieuze projecten ontwikkelen om Halle als regiohoofdstad te promoten;

 

3/ MOBILITEIT, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU


Geen thema dat de Hallenaren zo beroert als de mobiliteit. Zowel in het centrum, als in eigen wijk, staan we met z´n allen stil met de auto. Dit met overlast en vervuiling tot gevolg. De leefbaarheid in de eigen buurt en stad moet verzekerd zijn.


 • Een vlotte afwikkeling van het doorgaand verkeer op onze hoofdwegen garanderen;
 • Enkel bestemmingsverkeer toelaten in woonwijken;
 • Meer aandacht voor de minder mobiele medeburger (onder andere door betere voetpaden);
 • Basisbereikbaarheid voor iedereen;
 • De stad een actieve rol laten spelen in de Vervoersregioraad die ‘basisbereikbaarheid’ (kern-en aanvullend net) en ‘vervoer op maat’ zal bepalen;
 • De stad kan samen met bedrijven en organisaties die een of andere vorm van vervoer voor bepaalde doelgroepen aanbieden zoeken naar haalbare oplossingen. We denken hierbij aan shuttlediensten met grote parkings, winkel –en belbussen, maar ook aan vervoer door OCMW, handicars, bedrijfs- en schoolbussen, taxicheques, …
 • De stad moet in haar contacten met NMBS, de Lijn en TEC waken over de noden en de behoeften van de bevolking inzake openbaar vervoer;
 • Het Mobiliteitsplatform als adviesorgaan behouden, maar het representatiever samenstellen;
 • Zorgen voor meer veilige fietsstraten, -stallingen en –paden;
 • Herinrichting van straten en wegen met fysiek afgescheiden fiets- en voetpaden;
 • Een globale invoering van de 30 km-regel in de woonwijken van alle deelgemeenten;
 • De verkeersveiligheid rond de scholen is een topprioriteit: de buurt rond Don Bosco is hierbij een heikel punt. De Cypriaan Verhavertstraat en de Lenniksesteenweg zijn onvoldoende aangepast aan de toestroom en uitstroom van duizenden leerlingen. Er moet voor de hele buurt gezocht worden naar betere oplossingen;
 • De Lenniksesteenweg is volgens de laatste metingen de straat in Halle waar het vaakst te snel wordt gereden. Daarenboven is de staat van het wegdek heel slecht. Zwaar vrachtverkeer en openbaar vervoer, die vaak te snel rijden, verminderen de leefbaarheid in Breedhout en de Don Boscowijk door zware trillingen van de betonblokken; wij opteren om de nodige aanpassingen te doen om dit tegen te gaan;
 • Dringende heraanleg van de Scheepswerfkaai, Jean Jacminstraat en Nachtegaalstraat;
 • Aanpak circulatie op O. Exaerdestraat en Dr Spitaelslaan;
 • Streng toezicht op parkeren en verhoogde strijd tegen wildparkeren (vb Claesplein - Lembeek, of bewoners van Volpestraat die geen parking vinden);
 • Aanvang realisatie Sint-Annabrug (voetgangersbrug over spoor verlengen over kanaal), Zuidbrug en Bospoortbrug;
 • De aanleg van een ondergrondse parking kan een optie zijn om de aanwezigheid van de auto’s in het stadbeeld terug te dringen. Wij pleiten er echter voor de opbrengsten van deze parking te doen terugvloeien naar de gemeenschap. Er moet onderzocht worden indien deze parking in eigen beheer komt of dit financieel haalbaar is. Op plaatsen met betalend parkeren vragen wij parkeergelegenheid voor langere periodes tegen lage tarieven;
 • De stad moet elektrisch rijden zowel per auto als per fiets, het auto- en fietsdelen bevorderen (vb. plaatsen van laadpalen voor fietsen);
 • Wij ijveren nog steeds voor de intunneling van de A8. Dit dossier moet terug op tafel nu buurgemeente Tubize een grote ringweg rond het eigen centrum plant;
 • Wij vragen ook om versterkte en performante gemeentelijke diensten mobiliteit en openbare werken;
 • Aandacht voor de inrichting van publiek domein met groen
 • Bij grote infrastructuurwerken de bevolking nauw betrekken en informeren;
 • Fijnstofmetingen laten gebeuren om luchtvervuiling in kaart te brengen;
 • De stad moet groene verplaatsingen promoten en de eigen voertuigen milieuvriendelijk laten zijn;
 • Coöperaties zoals Pajopower blijven ondersteunen (voor energie);
 • Alle openbare gebouwen energiezuinig maken;

 

4/ WONEN IN EIGEN STAD


Een woning in Halle kopen of huren is duur. Het is daarom niet mogelijk voor iedereen om te blijven wonen in Halle. Dit moet veranderen.


 • Jongeren en senioren uit Halle moeten zelfstandig kunnen blijven wonen in Halle (eventueel aangepaste woningen via subsidies);
 • Aantal sociale woningen omhoog laten gaan en het sociaal woonkantoor versterken;
 • Leegstand tegengaan: het leegstandsregister mag geen dode letter zijn, eventueel met leegstandstaks;
 • Winkelleegstand invullen door sociaal (culturele) projecten (vb. Pand 1500);
 • Bestaande woonstudie versneld in praktijk omzetten (hiervoor extra ambtenaren aannemen). Hierbij een eventuele betonstop onderzoeken: in kaart brengen welke soort projecten men waar zou mogen uitvoeren in verhouding met het gewenst beleid (zou men wel overal appartementen mogen bouwen?);
 • Alle woningen moeten voorzien worden van rookmelders;
 • Woningrenovatie aanmoedigen door renovatiepremies, liefst voor duurzame renovaties;

 

5/ IEDEREEN SPREEKT


Burgerparticipatie is een modewoord, maar het kan ook een heuse meerwaarde bieden. Ook wij steunen meer democratische structuren, en we hopen daarbij op projecten die fundamenteel de democratie versterken en iedere stem meenemen in het beleid.


 • De stad samen met de burgers besturen: maak bijvoorbeeld een stadsraad bestaande uit vertegenwoordigers van wijken;
 • Een dienstige stad vormt zich naar zijn inwoners en luistert, ze verlangt niet in de eerste plaats dat inwoners aansluiten bij een rigied overheidsaanbod.
 • Invoeren van wijkbudgetten, waarmee buurtfeesten en overleg- en inspraakmomenten kunnen worden georganiseerd;
 • Iedereen voldoende kennis van de Nederlandse taal (en kansen om te oefenen): een voorwaarde opdat iedereen voluit kan genieten van onze mooie stad en regio;
 • Bestaande middenveld en adviesraden blijven betrekken bij het beleid;
 • Goede communicatie met de burger: gewoon loket en digitaal loket;
 • Plaatsen blijven voorzien waar mensen zonder pc alsnog computers kunnen gebruiken;
 • Ervoor ijveren dat iedereen de kansen heeft lid te zijn van een vereniging: verdere uitbouw en promotie van de Kom!Pas;

 

6/ IEDEREEN MEE – HALLE ALS ZORGZAME STAD


Een kwaliteitsvol leven betekent dat iedereen zich eerst en vooral goed voelt in zijn of haar vel (zowel fysiek als psychisch).


 • Loketten en onthaalfuncties dienen ruime kennis te hebben van onze stad en zijn mogelijkheden. Permanentie-uren dienen klantgericht te zijn;
 • Drempels wegwerken: fysiek maar ook financieel, administratief, schaamte, wachtlijsten, openingsuren, digitaal, … Wel behouden van face to face, dus naast digitaal loket ook fysiek loket blijven aanbieden;
 • Bij elk nieuw project steeds kijken of het wel toegankelijk is op alle vlakken (zoals bij de checklist bij nieuwe projecten ook gekeken kan worden of het wel duurzaam is)
 • Elke thuiswonende 80+’er wordt éénmaal per jaar gecontacteerd via vrijwilligerswerk. Zo kunnen noden gesignaleerd en opgevolgd worden;
 • Woonzorgcentra, assistentiewoningen en thuishulp verder versterken door een goede verdeling tussen openbaar, vzw en privé. Dit met absoluut behoud van de openbare dienstverlening;
 • De campus van het OCMW verder uitbreiden. Welzijnspartners horen zoveel mogelijk thuis op één campus. Het OCMW kan optreden als eigenaar en doorverhuren aan partners die noodzakelijk zijn in welzijnssamenwerking. Het Sociaal Huis kan dienen als verbindingspunt;
 • Er dient sneller en effectiever werk gemaakt te worden op vlak van taal en maatschappelijke oriëntering van nieuwkomers (ook op vlak van werk en onderwijs);
 • Een inclusiebeleid vertrekt van een positief uitgangspunt – diversiteit als meerwaarde -, en werkt aan betrokkenheid van iedereen. Ook indien dat vraagt om ondersteuning van projecten die door en voor allochtonen opgezet zijn om hen in de integratie in onze stad te ondersteunen.
 • Naast een woning en een job is ook een plaats in de samenleving belangrijk. Nieuwkomers, zeker vluchtelingen moeten op zoek naar een nieuw sociaal netwerk. Laat hen kennismaken met de mogelijkheden om in hun eigen omgeving aan de slag te gaan als vrijwilliger, bijvoorbeeld ook bij opvang van andere nieuwkomers.
 • Halle moet verder blijven investeren in welzijn, zodat er nergens met wachtlijsten wordt gewerkt;

 

7/ OVER CENTEN EN FINANCIËN


Elke Vlaamse stad heeft schulden, en bij zowat elke stad is dit op permanente basis. Dit wil zeggen dat er nu op permanente basis schulden worden afbetaald en toch ook projecten en investeringen gebeuren. Halle heeft de laatste drie jaar echter besloten om niet bij te lenen, terwijl er toch nog steeds heel wat investeringen gebeurden. Het is dus mogelijk schulden af te bouwen terwijl er geïnvesteerd wordt! Houdt men dit aan, dan komt een schuldvrij Halle in zicht, wat de toekomstige generaties ten goede komt.


 • Schuldafbouw aanhouden;
 • Meer en efficiënte evaluatie én bijsturing voor lopende en nieuwe projecten van eigen diensten, én door de stad gesubsidieerde organisatie;
 • Geen nieuwe algemene belastingen op gezinnen;
 • Forfaitaire belastingen koppelen aan sociale correcties;
 • Aandacht voor vrijstellingen en gezinnen met lage inkomens;
 • Waarborgen dat de budgetten die nu via het OCMW naar welzijn gaan behouden zullen blijven na een integratie met de stadsdiensten;

Nieuws ontvangen over initiatieven in onze stad?

 
 

Shrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze initiatieven.